Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Đào tạo tiếng Anh cho ứng viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình Du học - Việc làm tại nước ngoài

Tiếng Nhật

Đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình Du học - Việc làm tại nước ngoài

Tiếng Trung

Đào tạo tiếng Trung cho ứng viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình Du học - Việc làm tại nước ngoài

Tiếng Hàn

Đào tạo tiếng Hàn cho ứng viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình Du học - Việc làm tại nước ngoài